Krúžky

Pre viac informácií o konkrétnom krúžku kliknite na jeho názov.

Cvičenie pre malých v slovenčine (Baby fit)

Krúžok je určený pre najväčších jasličkárov (2-3 ročné deti).
Cvičenie v rámci krúžku prebieha hravou formou. Certifikovaný pedagóg vytvára podnetné prostredie pre rozvoj dieťaťa na báze pohybu, dotyku a zážitku. Využíva rôzne umelecké formy (tanec, spev, …) a pomocou pohybových hier, pesničiek, riekaniek spojených s pohybom a všeličoho iného stimuluje dieťa k vyváženému pohybu a prirodzenej tvorivosti. Malí škôlkari používajú pri pohybových aktivitách rôzne pomôcky – maňušky, zvukové hračky, stužky, varešky, misky, masážne valčeky, lano, loptičky, tunel odvahy, … Okrem prirodzených pohybových vzorcov si tak rozvíjajú aj zmyslové a priestorové vnímanie a vnímanie vlastného tela.

Cvičenie pre malých v angličtine (Baby gym)

Krúžok je určený pre najväčších jasličkárov (2-3 ročné deti).
Deti pomocou anglických „akčných“ pesničiek prirodzene a jednoducho vnímajú cudzí jazyk, rozvíjajú pohyblivosť, koordináciu pohybov, rovnováhu, orientáciu v priestore a lepšie spoznávajú svoje telo. Rozvíja sa schopnosť sústrediť sa, zapájať sa do činností, ale tiež sa uvoľniť, upokojiť, oddýchnuť si vďaka rytmickému usporiadaniu hodiny. V cvičeniach sa využívajú základy gymnastiky, celkovej motoriky, používajú sa rôzne pomôcky ako padák, masážne loptičky, vrecúška, paličky, hudobné nástroje a rôzne iné pomôcky na rozvoj jemnej a hrubej motoriky.

Tanečný krúžok

Krúžok je určený pre stredných a starších jasličkárov (2-3 ročné deti).
Tanečná a pohybová príprava pre deti predškolského veku je založená predovšetkým na hre. Pod vedením tanečného pedagóga si tak deti prirodzenou formou osvojujú základy pohybových schopností, učia sa správnemu držaniu tela, vnímajú rytmus, zlepšujú si orientáciu v priestore a koordináciu pohybov. V rámci krúžku sa naučia základné tanečné prvky rôznych štýlov ako napríklad balet, moderný či ľudový tanec, atď. Ako hudobný podklad sa využívajú detské piesne, ktoré sú pre škôlkarov ľahko zapamätateľné a udržujú ich záujem. Deti sú tak schopné spájať tanečné motívy do nenáročných choreografií.

MiniGym

Krúžok je určený pre mladších (1,5, 2-3 ročné deti).
Cvičenie je zamerané na zlepšenie obratnosti, koordinácie pohybov, jemnú a hrubú motoriku a celkovú zdatnosť dieťaťa. Neoddeliteľnou súčasťou MINIGYM cvičenia je dôraz na emocionálny a sociálny rozvoj. Cvičenie prebieha za doprovodu známych detských pesničiek a riekaniek, ktoré deti povzbudzujú a motivujú k samotnému cvičeniu. Výbornými pomocníkmi pri cvičení sú balančné pomôcky, overballs, gymballs, padák, obruče, terče, žinenky, lano, šatky, masážne loptičky, lopty rôznych veľkostí a pod. Krúžok vedie kvalifikovaný tréner.

Drumben Bubnovačka

Krúžok je určený pre detičky (1,5, 2-3 ročné deti).
Je vhodnou metódou ako u detí zábavnou a hravou formou budovať prirodzený vzťah k hudbe na všetkých úrovniach. Krúžok pomáha u detí rozvíjať hudobné a spevácke schopnosti, podporuje artikuláciu, správne dýchanie, vnímanie rytmu, melódie a textov piesní. Okrem hudobnej zložky je tento krúžok obohatený o prvky muzikoterapie a iných expresívnych techník. Pod vedením muzikoterapeuta deti v rámci krúžku používajú rôzne detské hudobné nástroje (triangle, roľničky, ozvučné drievka, rumba gule, paličky …) a samozrejme každé dieťa vlastný drumben – bubon. Celá hodina je sprevádzaná bábkou a jej priebeh je motivovaný príbehmi zo života detí. Po metodickej stránke je krúžok prispôsobený vekovej úrovni detí.